Quy định của trường

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Áp dụng cho khóa K20 trở về trước: XEM FILE

Áp dụng từ khóa K21: XEM FILE