Quy định của trường

QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN CỦA PHÂN HIỆU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Sinh viên xem file sau: XEM FILE