Chương trình đào tạo thuộc: Khoa Sư phạm & Dự bị đại học

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 502 Luật kinh tế
|__Luật kinh tế 2014 124 Xem chi tiết
2 52140202 Giáo dục tiểu học
|__Giáo dục tiểu học 2016 135 Xem chi tiết
|__Giáo dục tiểu học 2015 135 Xem chi tiết
3 52140209 Sư phạm Toán
|__Sư phạm toán 2016 145 Xem chi tiết
|__Sư phạm toán 145 Xem chi tiết
4 52380107 Luật kinh tế
|__Luật kinh tế 2016 127 Xem chi tiết
|__Luật kinh tế 2015 127 Xem chi tiết
5 7140202 Giáo dục tiểu học
|__Giáo dục Tiểu học 2019 140 Xem chi tiết
|__Giáo dục tiểu học 2018 142 Xem chi tiết
|__Giáo dục tiểu học 2017 142 Xem chi tiết
6 7140209 Sư phạm toán
|__Sư phạm toán 2017 149 Xem chi tiết
7 7380107 Luật kinh tế
|__Luật Kinh tế 2019 140 Xem chi tiết
|__Luật Kinh tế 2018 131 Xem chi tiết
|__Luật kinh tế 2017 131 Xem chi tiết
8 7380107V Luật Kinh tế
|__Luật Kinh tế (VHVL) 2019 120 Xem chi tiết
|__Luật Kinh tế (VHVL) 2018 120 Xem chi tiết
9 901 Giáo dục Tiểu học
|__Giáo dục tiểu học 135 Xem chi tiết